20 rokov na trhu 20 rokov na trhu Iba prémiové značky Iba prémiové značky Dizajn, servis, poradenstvo Dizajn, servis, poradenstvo
Nábytok
Služby
Značky
Akcie
Výpredaj
Showroomy
Kariéra
Kontakt
Bratislava
Prízemie +421 908 340 283 1. poschodie +421 903 634 868

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

ITAL TRADE. SK s.r.o.

Bezpečnosť a spracúvanie osobných a iných údajov dodávateľov, odberateľov, obchodných spoločností, resp. fyzických osôb v súvislosti s pracovnými vzťahmi zabezpečujeme dôsledne zákonným spôsobom v zmysle platnej legislatívy. Dbáme hlavne na ich bezpečnosť a ochranu.

Naša spoločnosť:

ITAL TRADE. SK s.r.o., Rázusova 1, 040 01 Košice, SR, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20318/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“), spracúva iba obmedzený rozsah vašich osobných údajov a to z dôvodu predaja našich výrobkov a služieb, prijatia Vášho tovaru resp. služieb ako aj plnenia všetkých zákonných a zmluvných povinností s tým súvisiacich.

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • ďalšie nevyhnutné údaje na dosiahnutie účelu spracovania, väčšinou na základe uzatvorených zmlúv, objednávok, dodacích listov, alebo s tým súvisiacej písomnej alebo e-mailovej komunikácie, ktoré nám touto formou doteraz boli poskytnuté z vašej strany

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky, alebo niektoré z nasledovných možností:

 • uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie, alebo odoslanie a zaevidovanie
  objednávky, vybavenie objednávky, alebo dodávky a zaslanie tovaru, vydania
  účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
 • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorých ste zmluvnou stranou
 • aby sme mohli s vami komunikovať v obchodnom styku
 • pri riešení stretov záujmov v rámci výkonu predmetu našej podnikateľskej činnosti

Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektmi s výnimkou dotknutých a spolupracujúcich
zmluvných subjektov.

 

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj zákona k OOU, je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech a je spresnená predmetom činnosti Prevádzkovateľa v zápise registrového súdu.

Uchovávanie vašich osobných údajov podľa spracovaní a účelov:

 • Účtovníctvo – účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov
 • Kúpne zmluvy – kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a nevyhnutný
  čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie
 • Evidencia reklamácií – dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu
  10 rokov
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory – dokumenty týkajúce sa súdnych sporov
  sa uchovávajú podobu 5 rokov
 • Oprávnený záujem – údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený
  záujem Prevádzkovateľa

V prípade, že máte otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nie v súlade s legislatívou – oznámte nám to prosím na zjednanie nápravy a to:

 • e-mailom na adresu: info@zeno.sk
 • telefonicky na tel. č.: +421 (0)2 635 300 64
 • tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne

Forma spracovania: Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej, alebo aj v listinnej forme.

 

Pre bezpečnosť Vašich osobných údajov sme prijali technické a organizačné opatrenia na základe analýzy spracovanej v Bezpečnostnom projekte. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našich prostriedkoch IT, ktoré sa nachádzajú v chránenom priestore firmy. Zabezpečenie počítačovej siete a pripojenia do internetu je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

 

Poučenie o Vašich právach: každá dotknutá osoba (osobné údaje, ktorej sa spracúvajú) má právo:

 • na prístup k údajom
  Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • na opravu
  K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
 • na vymazanie
  Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • na obmedzenie spracúvania
  Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • na prenosnosť údajov
  Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
 • namietať voči spracovávaniu v zmysle legislatívy
  Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
 • podať sťažnosť
  Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
 • odvolať súhlas
  Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

Podrobné informácie o vašich právach nájdete v zákone ku OOU.

Používanie cookies:

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou ITAL TRADE. SK s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Spoločnosť ITAL TRADE. SK s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a optimalizácii internetovej stránky a propagačných nástrojov na cielený a efektívny marketing.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sk
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sk

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom účinnosti novej legislatívy
ohľadne OOU, t. j. 25.05.2018.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti, a/alebo k zmenám na základe úpravy Zákona či usmerneniam Úradu na OOU. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našej webovej stránke.

V prípade záujmu o naše služby, nás neváhajte
navštíviť alebo kontaktovať

Vyberte mesto:
Showroomy BratislavaOC Átrium - Einsteinova 9
Pondelok - Piatok : 09:00 - 19:00 Sobota : 10:00 - 18:00
mobil (Prízemie): +421 908 340 283mobil (1. poschodie): +421 903 634 868
e-mail (Prízemie): atrium@zeno.ske-mail (1. poschodie): info@zeno.sk
Showroom KošiceŠtúrova 40
Pondelok - Piatok : 10:00 - 19:00Sobota : 10:00 - 13:00
mobil : +421 911 611 670
e-mail : kosice@zeno.sk

V prípade záujmu o naše služby, nás neváhajte
navštíviť alebo kontaktovať

Showroomy Bratislava

2x OC Átrium - Einsteinova 9, 851 01 Bratislava

Prízemie Pondelok - Piatok : 09:00 - 19:00 Sobota : 10:00 - 18:00


mobil: +421 908 340 283

e-mail: atrium@zeno.sk

1. poschodie Pondelok - Piatok : 09:00 - 19:00 Sobota : 10:00 - 18:00


mobil: +421 903 634 868

e-mail: info@zeno.sk

Showroom Košice

Štúrova 40, 040 01 Košice

Pondelok - Piatok : 10:00 - 19:00
Sobota : 10:00 - 13:00


mobil: +421 911 611 670

e-mail: kosice@zeno.sk